Statut društva

http://www.relik.si/?page_id=14

Ustanovni občni zbor Društva revirskih likovnikov RELIK Trbovlje je na podlagi 13. člena Zakona o društvih na seji z dne 18.06.1994 in na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih ( Ur.l. RS, št. 60/95); na seji občnega zbora dne 13.5.1996 in dne 11.5.2001, sprejel sklep o dopolnitvi in sprejel naslednji statut:

STATUT

Društva revirskih likovnikov Relik Trbovlje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
IME DRUŠTVA : Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje
( v nadaljevanju društvo)
SEDEŽ : Delavski dom Trbovlje, Trg svobode 11 a,
1420 Trbovlje

Društvo deluje na področju Trbovelj, Hrastnika in Zagorja ob Savi, je član ZKD oz. sorodnih organizacij Slovenije.

2. člen
Društvo združuje prostovoljno ljubitelje likovne umetnosti na amaterski podlagi.

3. člen
Društvo je pravna oseba, zasebnega prava.

4. člen
Društvo ima svoj znak pravokotne oblike. Njegovi elementi so :
NAPIS : RELIK – društvo revirskih likovnikov
Trbovlje – podoba sove
Trg svobode 11 a
1420 Trbovlje

5. člen
Društvo je član zveze kulturnih društev sklada za ljubiteljsko kulturo Zasavja. Društvo lahko tudi sodeluje s kulturnimi organizacijami in drugimi organizacijami.

6. člen
Društvo se lahko včlani v sorodno ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnosti te tuje ali mednarodne društvene organizacije niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.

7. člen
Delovanje društva je javno.
1. Ožjo javnost obvešča :
– z objavljanjem vabil in zapisnikov
– s prispevki v internem glasilu
– s tem, da so vsi dokumenti društva dostopni na vpogled vsem članom društva.
2. Širšo javnost obvešča :
– z rednim in občasnim objavljanjem aktualnosti v glasilih javnega obveščanja in prisotnostjo novinarjev
– prek drugih sredstev obveščanja
– z lastno izdajateljsko in založniško dejavnostjo, ki obsega: izdajanje strokovne literature, izdajanje reklamnih sredstev, ki služijo propagiranju kulture, ipd.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

8. člen
Temeljne naloge in cilj društva sta bogatitev kulturnega življenja in spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti in posredovanje ter varovanje kulturnih vrednot. Društvo razvija tudi aktivnosti s katerimi opozarja na vrednote naravne in kulturne dediščine, oživlja njeno izročilo in razvija spomeniško varstveno in ekološko kulturo. Društvo svoje delovanje usmerja tako, da prispeva k razvoju svojega kraja, območja kjer deluje in ohranja krajevno in širšo območno in slovensko identiteto.S tem namenom se tudi povezuje z vsemi dejavniki na kulturnem področju, tudi s formalnimi ali alternativnimi skupinami, organizacijami in gibanji, ki spoštujejo avtonomnost kulture in prispevajo k razvoju.

Nameni društva so predvsem:
– razvijati različne oblike kulturno estetske in umetniške dejavnosti
– organiziranje različnih prireditev in srečanj za zadovoljevanje kulturnih potreb in interesov ljudi
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami v občini in Republiki Sloveniji – sodelovanje s sorodnimi organizacijami in društvi Slovencev po svetu
– vključevanje v kulturna sodelovanja s sosednjimi in drugimi evropskimi državami – sodelovanje z vsemi v 6. členu navedenimi dejavniki
– vzgoja podmladka in pridobivanje novih članov

9.člen
Društvo uresničuje svoj namen in cilje z naslednjimi nalogami :
– razvija različne oblike kulturo umetniške dejavnosti v likovnem ustvarjanju z novim prilagojenim sodobnim pristopom, ki ga določa zakon, za pridobivanje finančnih sredstev za upravljanje lastne dejavnosti in članov Relika
– z organizacijo različnih prireditev in srečanj za zadovoljevanje kulturnih potreb t.j. Ex tempore, obiski razstav, obiski na slikarskih kolonijah,tečaji in druga srečanja
– demonstracijski nastopi s kulturno manifestacijo zainteresiranega sponzorja-donatorja – udeležba na tedenskih strokovnih delovnih sestankih
– samostojne in skupinske razstave članov društva, postavljanje in podiranje likovnih razstav – nabava likovnih pripomočkov
– praktičen pouk v likovnem upodabljanju
– kulturno sodelovanje s turističnim resorjem doma in v tujini
– pospeševanje kvalitete likovne kulture tako, da posameznik predloži dela v izbor žiriji – vključevanje v proces ohranjanja in varstvo kulturne in naravne dediščine

10. člen
Člani društva za izvajanje posameznih ustvarjalnih in poustvarjalnih kulturnih dejavnosti se povezujejo v interesne skupine. O tem se opredeljuje izvršni odbor društva v okviru razvojnih programov, ki jih sprejme občni zbor.

III. ČLANSTVO

11. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Vsak član, ki izrazi željo in sprejme pravila društva postane član društva. Član društva postane tudi tujec. Član društva postane vsak, ne glede na njegovo narodnostno
pripadnost, svetovno nazorstvo, idejno in versko ali politično prepričanje. Častni član društva postane oseba, ki ima zasluge posebnega pomena za društvo in kulturo v celoti. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
Če se v društvo včlani mladoletnik od 7. leta do 15. leta starosti, mora pred njihovim pristopom podpisati pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik.

12. člen
Pravice in dolžnosti članov so :
– da aktivno sodelujejo pri delu društva in njegovih organih
– da volijo in so izvoljeni v vse organe društva
– da dajejo predloge in pobude organom društva za delo društva in za uresničevanje njegovih nalog oz. programov
– da se vključujejo v skupne akcije, ki jih organizira društvo oz. skupina kateri pripadajo – da s svojim delom in obnašanjem prispevajo k ugledu društva
– da spoštujejo ta pravila ter določbe in sklepe organov društva
– da se udeležujejo občnih zborov društva in drugih oblik delovanja
– da z osebnim prostovoljnim delom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva – da se izpopolnjujejo in svoje znanje prenašajo na mlajše
– da plačujejo članarino, ki jo določa občni zbor
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

13. člen
Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila.

14. člen
Članstvo v društvu preneha :
– s smrtjo
– s črtanjem
– z izstopom
– z izključitvijo
– s prenehanjem delovanja v društvu

Društvo člana črta, če več kot dve leti ni plačal članarine, niti ni izvrševal ob vstopu postavljeno prevzetih obveznosti.Član izstopi iz društva prostovoljno, na osnovi pisne izjave izvršnemu odboru društva.

15. člen
Član se izključi iz društva, če grobo krši dolžnosti naštete v 12. členu teh pravil, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva ter načelom in smernicam dela društva in če ne spoštuje splošnih norm.

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

16. člen
Organi društva so :
1. občni zbor društva
2. izvršni odbor
3. nadzorni odbor
4. častno razsodišče

OBČNI ZBOR

17. člen
Občni zbor društva je njegov najvišji organ. Sestavljajo ga vsi aktivni člani in simpatizerji društva. Redni letni občni zbor zaseda najmanj enkrat letno.

18. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor. Izredni občni zbor se lahko skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članstva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je bil sklican.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa, je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 članov.

19. člen
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku enega meseca potem, ko je prejel zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor polovica članov društva. Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/2 članov in sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih. Če se odloča o spremembi pravil o prenehanju delovanja društva je potrebno, da zato glasuje najmanj 2/3 vseh članov. Način glasovanja določi občni zbor. O razrešnici organa društva ne morejo glasovati častni člani društva.

21. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki želijo ali so neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot npr. Predstavniki državnih organov, drugih društev itd.

22. člen
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Občni zbor voli zapisnikarja, dva overovatelja, po potrebi volilno verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

23. člen
Občni zbor:
– voli IO, NO, častno razsodišče za dobo 4 let sklepa o dnevnem redu
– razpravlja in sprejema poročilo o delu IO in NO
– sprejema delovni in finančni program društva
– sklepa o odtujitvi nepremičnin
– daje pooblastila IO za izvršitev posameznih nalog iz svoje pristojnosti
– odloča o pritožbah proti sklepom IO, častnega razsodišča
– potrjuje zaključni račun za minulo leto
– sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva
– določa o prenehanju in združitvi društva
– določa višino članarine društva – sprejme obveznosti za društva
– volitve so javne, če občni zbor ne določi drugače

24. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, overovatelja in zapisnikar.

25. člen
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane.

IZVRŠNI ODBOR

26. člen
Člane izvršnega odbora voli občni zbor in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Vodilni funkcionarji so lahko izvoljeni trikrat zaporedoma, razen če redni občni zbor ne določi drugače.

27. člen
IO opravlja organizacijske, administrativne, upravne in strokovne tehnične zadeve. Je organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih poveri občni zbor

28. člen
IO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

29. člen
IO sestavljajo predsednik društva in 4 člani. Mandat članov je 4 leta.

30. člen
IO upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po načrtih in smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi.

31. člen
V okviru delovnega področja teh pravil, opravlja IO zlasti naslednje zadeve :
– sklicuje občni zbor in pripravlja poročila ter predloge
– pripravlja predloge in spremembe za splošne akte društva
– pripravlja program dela in poročila o delu
– pripravlja finančni načrt in zaključni račun
– usklajuje in sestavlja koledar
– vodi posle, ki zadevajo evidenco članstva
– imenuje iz vrst članstva stalne in začasne komisije
– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog

32. člen
IO sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih.

33. člen
V primeru izpraznjenih mest IO lahko kooptira v svoj sestav manj kot polovica članov.

34. člen
IO lahko za izvajanje posameznih nalog določi, imenuje komisije in sekcije. Posamezne komisije ali sekcije vodijo člani društva, ki jih imenuje IO. Komisije ali sekcije so lahko stalne ali občasne. V delo društva se lahko vključijo tudi zunanji strokovni delavci, ki jih določi IO.

STROKOVNI ODBOR

35. člen
Strokovni odbor je stalna komisija IO, ki jo predstavlja predsednik odbora in 2 člana.Strokovni odbor imenuje IO. Predsednika strokovnega odbora imenuje IO izmed članov IO. Strokovni odbor je s svojim delom odgovoren IO.

Naloge strokovnega odbora so :
– pripravlja programe dela in poročila o delu tega odbora
– usklajuje in sestavlja koledar razstav
– sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov skupaj z mentorjem
– sodeluje pri izboru likovnih del za razstave
– skrbi, da so razstavljena likovna dela, katera posamezniki razstavljajo kot člani Relika , predhodno pregledana , odbrana s strani mentorja ali strokovnega odbora.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

36. člen
Predsednik društva, je hkrati tudi predsednik IO. V času odsotnosti predsednika ga nadomešča namestnik – podpredsednik, ki ga imenuje IO izmed članov IO na svoji prvi seji. Predsednika imenuje občni zbor društva za dobo 4 let. Predsednik predstavlja društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami in je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in IO.

TAJNIK DRUŠTVA

37. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva, skrbi tajnik društva, ki ga imenuje IO.

NADZORNI ODBOR ( NO )

38. člen
NO je sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki jih izvoli občni zbor. S soglasjem predsednika društva lahko sam organ kooptira enega člana. Mandat članov je štiri leta.

39. člen
Naloga NOje, da spremlja delo IO med dvema občnima zboroma in da vrši stalni nadzor nad celotnim finančnim in materialnim poslovanjem društva. NO sproti obvešča IO o svojih ugotovitvah, redno pa o tem poroča pismeno občnemu zboru, kateremu je odgovoren.

40. člen
NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana. Člani NO ne morejo hkrati biti člani IO, imajo pa pravico udeleževati se na seji IO, vendar brez pravice odločanja.

ČASTNO RAZSODIŠČE

41. člen
Društvo ima častno razsodišče. Ta ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli občni zbor. Člani izberejo predsednika. Častno razsodišče obravnava kršitve članov na predlog člana ali društva. O svojih odločitvah pisno seznanja izvršitelja in IO. Častno razsodišče lahko zaradi kršitev veljavnih predpisov, pravil in drugih splošnih aktov ter sklepov društva izreče :
– opomin
– zadnji opomin – strogi ukor
– prepoved opravljanja funkcij
– izključitev iz društva

Častno razsodišče ima lahko svoj poslovnik, katerega potrdi občni zbor. Član se lahko pritoži občnemu zboru kot drugo stopenjskemu organu, ki dokončno odloči. S soglasjem predsednika društva lahko sam organ kooptira enega člana.
Disciplinske kršitve, kijih obravnava so naslednje :
– kršitve določb statuta
– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
– ne izvrševanje sklepov organov društva
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

V. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE

42. člen
Materialna sredstva društva so denarna sredstva in druge premičnine in nepremičnine. Društvo pridobiva denarna sredstva iz proračuna SO Trbovlje preko sklada , ki v imenu svojih članov skupno nastopa s programom in finančnim planom pri občinskem proračunu in skladu ter od donatorja- sponzorja z lastno ustvarjalnimi sredstvi, članarino, s prostovoljnim delom članov in iz drugih virov iz čl. 9.

43. člen
Način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s sredstvi
Finančno poslovanje društva poteka preko ŽR pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ali pri ustrezni poslovni banki. 0 uporabi finančnih in materialnih sredstvih odloča IO v okviru sprejetega finančnega programa.

44. člen
Finančno in materialno poslovanje vodi pooblaščena oseba-blagajnik (ali knjigovodja) društva, ki ga imenuje IO, po splošnih določilih finančnega poslovanja in v okviru finančnega načrta društva. Materialna in finančna evidenca društva se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Blagajnik vodi tudi priročno blagajno za gotovinsko izplačevanje potnih in drugih drobnih stroškov. Višino blagajniškega maksimuma določa IO.

45. člen
Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja IO. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa IO. Nepremičnine se lahko nakupijo ali odtujijo le s sklepom občnega zbora društva. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

46. člen
Način upravljanja nad razpoložljivimi sredstvi:
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in z veljavnimi predpisi. Če društvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

47. člen
Blagajnik poroča o finančnem poslovanju NO in občnemu zboru.

48. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva oz. po pooblastilu predsednika podpredsednik ali tajnik društva. Društvo ima pooblaščene podpisnike, katere določi IO. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

VI. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA

49. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

VII. KONČNE DOLOČBE

50. člen
Način prenehanja društva :
– s sklepom občnega zbora z 2/3 večino
– če število članov pade pod 10
– z odločbo pristojnega upravnega organa
V primeru prenehanja delovanja društva mara zastopnik društva to javiti pristojnemu upravnemu organu.

51. člen
Razpolaganje s premoženjem društva v primeru prenehanja :
V primeru prenehanja društva se sredstva najprej porabijo za plačilo upnikov, preostanek pa pripada pravnemu nasledniku, katerega se določi na zadnjem občnem zboru.

52. člen
Vprašanja, ki niso urejena s temi pravili, se presojajo po veljavnih pravilih in zakonih po katerih je društvo ustanovljeno.

53. člen
Ta statut začne veljati na dan sprejetja na občnem zboru društva. Društvo lahko prične z delom, ko se vpiše v register društev pri pristojnem upravnem organu. Statut društva je bil sprejet na občnem zboru dne 18.06.1994, spremembe in dopolnitve pa na občnem zboru dne 13.05.1996 in 11.5.2001.

Trbovlje, dne 11.05.2001

Dodaj odgovor